CAGEN

Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW

W związku z uchwaleniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“rozporządzenie RODO”) niniejszym informujemy, że jako Administrator danych osobowych, przetwarzamy następujące dane osobowe:

  1. dane osobowe osób, które udzieliły nam zgodę na przetwarzanie danych,
  2. dane osobowe naszych Klientów i Kontrahentów, z którymi łączą nas umowy,
  3. dane osobowe pracowników i przedstawicieli naszych Klientów i Kontrahentów i innych osób, z którymi kontaktujemy się w ramach wykonywania łączących nas umów.

Administratorem danych, o których mowa powyżej jest: Cagen Sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu ul. Westerplatte 41, 62-030 Luboń, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420530, NIP: 7773225590, kapitał zakładowy spółki: 300.000,00 zł, w całości opłacony.

Państwa dane osobowe są przetwarzane:

  1. w zakresie danych osobowych osób, które udzieliły nam zgodę na przetwarzanie danych- na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) rozporządzenia RODO,
  2. w zakresie danych osobowych naszych Klientów i Kontrahentów, z którymi łączą nas umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) rozporządzenia RODO, w celu realizacji obowiązków wynikających z łączącej nas umowy, w tym na potrzeby bieżącego kontaktu, a także w związku z ewentualnym dochodzeniem roszczeń po wygaśnięciu umowy lub zrealizowaniu usługi,
  3. w zakresie danych osobowych pracowników i przedstawicieli naszych Klientów i Kontrahentów i innych osób, z którymi kontaktujemy się w ramach wykonywania łączących nas umów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia RODO w związku z motywem (47) rozporządzenia RODO, tj. z uwagi na prawnie uzasadniony interes  Klienta/Kontrahenta rozumiany jako świadczenie usług w ramach umowy zawartej z Klientem/Kontrahentem.

Dodatkowo wskazujemy, iż firma Cagen Sp. z o.o. przetwarza również niektóre dane osobowe jako procesor. Dotyczy to sytuacji, gdy firma Cagen Sp. z o.o. nie działa na własną rzecz, lecz na rzecz podmiotów trzecich, tj. zakresie w jakim Cagen Sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu jest podwykonawcą producentów, świadcząc w szczególności różnego rodzaju usługi, w tym usługi gwarancyjne i serwisowe w imieniu producentów. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, tj. np. następującym kategoriom podmiotów:

  • kancelaria prawna obsługująca spółkę,
  • notariusz,
  • biuro finansowo-księgowe obsługujące spółkę,
  • dostawcy rozwiązań informatycznych.

Nie przekazujemy Pana/i danych poza teren Polski.

Państwa dane będziemy przetwarzać przez czas realizacji umowy oraz po jej zakończeniu, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy. W przypadku danych powierzonych na podstawie udzielonej zgody – przetwarzane one będą do ustania przyczyn biznesowych oraz do momentu odwołania zgody. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego na podstawie udzielonej wcześniej zgody.

Posiadają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia i realizacji ww. celów.

Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu pod numerem                                         

 tel.: 61 810 36 56, adresem e-mail: biuro@cagen.pl